Aktualnoœci - Drewnogród - place zabaw

Projekty UE

 

PROJEKT

WDROŻENIE INNOWACJI PRODUKTOWEJ W FIRMIE „DREWNOGRÓD”
[MODUŁOWE PLACE ZABAW
Z NOWATORSKIM ROZWIĄZANIEM KONSTRUKCYJNYM]

[Umowa nr RPSW.02.05.00-26-0134/17 z dnia 13 grudnia 2018 r.]

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014÷2020

Oś priorytetowa II:     Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.5:             Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Cel szczegółowy:       Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

 

Całkowita wartość realizacji projektu           – 909 753,79 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane                – 651 056,15 zł

Całkowite wydatki niekwalifikowane           – 258 697,64 zł

Współfinansowanie UE do kwoty                 – 488 292,11 zł

Wkład własny Beneficjenta                           – 162 764,04 zł

 

Okres realizacji: wrzesień 2018÷luty 2020

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

   1) implementację wyników prac B+R w zakresie opracowania technologii umożliwiającej wytworzenie innowacyjnego produktu – nowatorskich urządzeń zabawowych z zastosowaniem nowego, modułowego rozwiązania konstrukcyjnego [unikatowe (opatentowane) przekroje profili aluminiowych oraz łączniki słupów okrągłych (zgłoszone do zastrzeżenia wspólnotowego wzoru użytkowego)], umożliwiającego precyzyjny montaż elementów składowych konstrukcji urządzeń zabawowych;

;

        2)       zakup komponentów linii produkcyjnej niezbędnych do uzyskania wymaganej dokładności obróbki i montażu, tj.:

a)      centrum frezarsko–wiertarskie CNC,

b)     prasa krawędziowa CNC,

c)      wygładzarka wibracyjno–rynnowa,

d)     stacje robocze o odpowiednio dużej mocy obliczeniowej,

e)      oprogramowanie SolidWorks.

 

Przedmiotowy projekt jest zgodny z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Świętokrzyskiego (RISWŚ), gdyż zamierzenia rozwojowe firmy „Drewnogród” wpisują się w wertykalną RISWŚ (tzn. mającą duży potencjał innowacyjny oraz istotny wpływ na gospodarkę), tj. przemysł metalowo–odlewniczy (podobszar: metalowe wyroby gotowe, metalowe elementy konstrukcyjne). Ponadto oferowane przez Beneficjenta innowatorskie urządzenia zabawowe –wykorzystujące w procesie wytwórczym technologie energooszczędne – wpisują projekt w horyzontalną RISWŚ (tzn. stanowiącą rdzeń realizacji RIS), jaką jest zrównoważony rozwój energetyczny. Natomiast ze względu na fakt, iż projekt związany jest z zastosowaniem zaawansowanych komputerowych systemów przetwarzania danych w procesach wytwarzania (sterowanie obrabiarek CNC). wpisuje się on również w drugą horyzontalną RISWŚ, tj. technologie informacyjno–komunikacyjne.