Realizacja programu (2009 - 2014)

Koszt całego programu wynosi 2 miliardy 438 milionów złotych, z czego 1 miliard 278 milionów złotych pochodzić będzie z budżetu państwa, a 1 miliard 160 milionów złotych stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących.

W 2009 roku na realizację programu przeznacza się w budżecie państwa kwotę 40 milionów złotych, w 2010 roku - 150 mln zł, w roku 2011 - 150 mln zł, w 2012 roku - 488 mln zł, w 2013 roku - 234 mln zł, a w roku 2014 kwotę 216 milionów złotych.

Organy prowadzące szkoły są zobowiązane wykazać finansowy wkład własny w wysokości 50 procent kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie finansowany w 100 proc. z budżetu państwa do kwoty 6 lub 12 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

Rozporządzenie określa również wsparcie finansowe dla organów prowadzących na urządzenie szkolnych placów zabaw. Wynosi ono 63 tys. 850 zł lub 115 tys. 450 zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

W pierwszej kolejności wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Natomiast wsparcie finansowe z przeznaczeniem na urządzenie szkolnych placów zabaw organy prowadzące będą mogły otrzymać pod warunkiem, że w następstwie podziału środków budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne, środki budżetu państwa zaplanowane na dany rok budżetowy nie zostaną wyczerpane.

Rozporządzenie określa również zasady występowania organów prowadzących o dotację na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także dofinansowanie urządzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw lub refundację kosztów tych zakupów, poniesionych przez organy prowadzące od 1 stycznia 2009 roku do 10 października 2013 roku.

Źródło: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl