Harmonogram realizacji programu

 • 10 października 2009 r. (w związku z tym, że data wypada w sobotę, należy rozumieć, że termin mija 12 października 2009 r.) - dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw
 • 1 listopada 2009 r. (w związku z tym, że 1 listopada jest dniem świątecznym należy rozumieć, że termin mija 2 listopada 2009 r.) - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego
 • do 15 grudnia 2009 r. - przekazanie przez wojewodów Ministrowi Edukacji Narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego
 • do 15 grudnia 2009 r. - przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie prowadzonych przez niego szkół do Ministra Edukacji Narodowej
 • w 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 r. - wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • w 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 r. - dokonanie przez wojewodów oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły oraz dokonanie podziału środków. Dokonanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceny wniosków szkół przez niego prowadzonych oraz podział środków
 • w 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia MEN do MF z wnioskiem o uruchomienie środków zaplanowanych w rezerwie celowej - przedłożenie do Ministra Finansów przez wojewodów oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej
 • w 15 dni od dnia przekazania środków przez MF - przekazanie przez wojewodę wsparcia finansowego organom prowadzącym będącym jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi oraz przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków szkołom przez niego prowadzonym
 • do 15 stycznia 2011 r. - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w danym roku
 • do 15 stycznia 2011 r. - przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • do 31 stycznia 2011 r. - przekazanie przez wojewodów sprawozdań Ministrowi Edukacji Narodowej
 • do 30 kwietnia 2011 r. - analiza i ocena realizacji programu rządowego na terenie kraju przez Ministra Edukacji Narodowej

Źródło: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl